آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 5
اعضا: 932
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/05
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/02
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 3/06
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/02
تعداد موضوعات هر عضو: 0/01
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 2/2
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: LloydinsuB
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/75%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (با 8 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: zarisfi (1 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آزمون استخدامی (7 پاسخ)
بند واو (1 پاسخ)
کارت پیمانکاری (1 پاسخ)
Кубань фото (1 پاسخ)
не работает (1 پاسخ)
بند واو (8,495 بازدید)
آزمون استخدامی (5,898 بازدید)
не работает (1,407 بازدید)
کارت پیمانکاری (1,375 بازدید)
Кубань фото (1,283 بازدید)