آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 3
اعضا: 210
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/03
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1/02
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0/03
تعداد موضوعات هر عضو: 0/01
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 1
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: RamonExcax
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 1/43%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: معاونت هماهنگی و برنامه و بودجه (با 2 ارسال , 1 موضوع)
برترین معرف‌ها: zarisfi (1 معرفی)

محبوب‌ترین…
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
آزمون استخدامی (1 پاسخ)
بند واو (1 پاسخ)
کارت پیمانکاری (1 پاسخ)
بند واو (5,603 بازدید)
کارت پیمانکاری (839 بازدید)
آزمون استخدامی (748 بازدید)