مدیران ارشد
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینm_zarisfi 2020/12/19، 05:38 PM
آفلاینzarisfi 2020/06/30، 10:08 PM

مدیران کل
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینm_zarisfi 2020/12/19، 05:38 PM
آفلاینzarisfi 2020/06/30، 10:08 PM

ناظم‌ها
نام کاربری انجمن آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینzarisfi معاونت آمار و اطلاعات
مدیریت نظام فنی و اجرائی
مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
معاونت هماهنگی و برنامه و بودجه
2020/06/30، 10:08 PM